Declaratia 401 poate fi depusa online pana la 20 septembrie 2015

Declaratia informativa privind proprietatile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei (formularul 401) cu termenul de depunere la 20 septembrie 2015, poate fi transmisa online semnata electronic.

Cine o depune

Compartimentele de specialitate ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, denumite in continuare entitati raportoare.

Cum se completeaza declaratia 401

Declaratia se completeaza pe baza datelor si informatiilor cuprinse in formularele depuse de rezidentii din alte state membre ale Uniunii Europene care detin bunuri imobile in Romania, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului 872/1025/2014.

Completarea/validarea declaratiei se realizeaza cu ajutorul programelor de asistenta disponibile gratuit pe site-ul www.anaf.mfinante.gov.ro.

O descriere detaliata a modului cum trebuie completata, se regaseste in instructiunile publicate de ANAF: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_401_2015.pdf

Depunerea declaratiei 401

  • Formatul electronic al declaratiei (un document PDF cu fisier XML atasat) se depune online folosind kitul de semnatura electronica achizitionat de la un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.
  • Declaratia se poate depune si pe suport electronic, insotit de formatul hartie (doar prima pagina), la registratura organului fiscal in a carui evidenta entitatea raportoare este inregistrata ca platitor de impozite, taxe si contributii ori se comunica prin posta cu confirmare de primire, in conditiile legii.

Termenul de depunere

Declaratia 401 se depune anual, pana la data de 10 aprilie inclusiv a anului curent, pentru anul anterior. Prin exceptie, pentru anul 2014, termenul de depunere este la data de 20 septembrie 2015.
Organul fiscal competent
Declaratia se depune la organul fiscal la care entitatea raportoare este inregistrata in evidenta fiscala.

Corectarea declaratiei

Declaratia poate fi corectata din proprie initiativa, prin depunerea unei declaratii rectificative, intocmite pe acelasi model de formular ca declaratia initiala, bifandu-se cu X casuta din prima pagina.

Lasă un răspuns