Obligatiile fiscale ale lunii octombrie 2015

In octombrie 2015, trebuie indeplinite, dupa caz, nu mai putin de 39 de obligatii fiscale. O parte dintre aceste obligatii reprezinta declaratii fiscale care pot fi depuse online, utilizand semnatura electronica.

Miercuri, 7 octombrie 2015, este ultima zi in care poate fi depusa declaratia 092 – declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania.

Declaratia 092 se depune la organul fiscal competent, in 5 zile lucratoare de la finele lunii in care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare.


Luni, 12 Octombrie 2015, este ultima zi in care pot fi indeplinite urmatoare obligatii:

 1. Declaratia 010 – declaratie de inregistrare fiscala/declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica
  Persoana impozabila care aplica regimul special de scutire si a carei cifra de afaceri este mai mare sau egala cu plafonul de scutire trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153, in termen de 10 zile de la data atingerii ori depasirii plafonului. Data atingerii sau depasirii plafonului se considera a fi prima zi a lunii calendaristice urmatoare celei in care plafonul a fost atins ori depasit.
 2. Declaratia 020 – declaratie de inregistrare fiscala/declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice romane
 3. Declaratia 070 – declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere
 4. Declaratia 096 – declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal.
  Declaratia 096 se poate depune la organele fiscale competente, in raza carora sunt arondati contribuabilii, intre data de 1 si 10 a fiecarei luni urmatoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabila in conformitate cu prevederile art. 1561 din Codul Fiscal.
 5. Plata taxei pentru serviciile de reclama si publicitate.
  Taxa se datoreaza de la data intrarii in vigoare a contractului de prestari si plateste lunar de catre prestatorul serviciului de reclama si publicitate, la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza careia isi desfasoara activitatea, pana la data de 10 a lunii urmatoare datorarii taxei.
 6. Plata taxei hoteliere si depunerea DECLARATIEI – DECONT privind sumele incasate reprezentand taxa hoteliera.
  Unitatile de cazare au obligatia de a varsa taxa hoteliera la bugetul local, lunar, pana la data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care s-a colectat taxa hoteliera de la persoanele care au platit cazarea. Unitatile de cazare au obligatia de a depune lunar o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, pana la data stabilita pentru fiecare plata a taxei hoteliere, inclusiv.

Joi, 15 octombrie 2015, este termenul de indeplinire pentru:

 1. Declaratia 029 privind incasarile din spectacole (ITL 029) si plata impozitului pe spectacole
 2. Depunerea situatiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum in luna de raportare – pentru luna precedenta.
  Situatia se depune lunar odata cu situatia utilizarii marcajelor.
 3. Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile pentru luna precendenta – (anexa nr. 47 la norme) 
  Situatia se depune online, prin aplicatia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamala, pana pe data de 15 a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea.
 4. Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie pentru luna precendenta 
  Jurnalele se depun online, prin aplicatia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamala, pana pe data de 15 a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea.
 5. Depunerea jurnalelor privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/ navigatie pentru luna precendenta 
  Jurnalele se depun online, prin aplicatia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamala, pana pe data de 15 a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea
 6. Depunerea situatiei centralizatoare privind privind livrarile de produse accizabile in luna … anul … – (pentru luna precendenta) (anexa nr. 55.1) 
  Situatia se transmite online prin aplicatia EMCS-RO STOCURI autoritatii vamale teritoriale, lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea
 7. Evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta 
  Situatia privind marcajele utilizate in luna anterioara celei in care se face raportarea, se depune lunar, pana la data de 15 inclusiv a fiecarei luni, la autoritatile vamale teritoriale.
 8. Declaratia intrastat pentru luna precedenta
 9. Plata cotei de contributii sociale pentru somaj pentru luna precedenta
 10. Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilzarile de produse energetice pentru luna precendenta – produse energetice 
  Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final au obligatia de a transmite on-line, prin aplicatia EMCS-RO STOCURI, autoritatii vamale teritoriale emitente a autorizatiei, lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea, o situatie privind achizitia si utilizarea produselor energetice, conform modelului prevazut in anexa nr. 35 la normele de aplicare a Codului Fiscal
 11. Situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta – alcoolul etilic si alte produse alcoolice 
  Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final au obligatia de a transmite on-line, prin aplicatia EMCS-RO STOCURI, autoritatii vamale teritoriale emitente a autorizatiei, lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea, o situatie privind achizitia si utilizarea alcoolului etilic si a produselor alcoolice, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 35 la normele de aplicare a Codului Fiscal.
 12. Situatia centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse energetice pentru trimestrul precedent 
  Detinatorii de autorizatii de utilizator final au obligatia de a transmite on-line autoritatii vamale teritoriale emitente a autorizatiei, trimestrial, pana la data de 15 inclusiv a lunii imediat urmatoare trimestrului pentru care se face raportarea, o situatie privind achizitia si utilizarea produselor energetice, drept combustibil pentru incalzire de catre spitale, sanatorii, aziluri de batrani, orfelinate si de alte institutii de asistenta sociala, institutii de invatamant si lacasuri de cult.
 13. Depunerea Situatiilor privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie/depozitare pentru luna precendenta 
  Se depun online, la autoritatea vamala teritoriala, utilizand aplicatia EMCS-RO STOCURI, lunar pana la data de 15 ale fiecarei luni urmatoare celei pentru care se face raportarea.

 

Marti, 20 octombrie 2015, este ultima zi de depunere pentru decontul special de taxa pe valoarea adaugata pentru trimestrul precedent (sistem VOES) 

 Se depune prin mijloace electronice in termen de 20 de zile de la sfarsitul fiecarui trimestru calendaristic.


Luni, 26 Octombrie

 1. Declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat 
   Declaratia se depune in format electronic sau pe hartie prin codificarea informatiilor sub forma de cod de bare. Se folosesc programele respective, puse la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice. Conform Ordinului 2520/2010, contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, precum si sediile secundare ale acestora, au obligatia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001.
 2. Declaratia 104 privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor aferente trimestrului precedent
   Se depune pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare incheierii trimestrelor I-III. In situatia definitivarii impozitului pe profit anual, declaratia se depune pana la data de 25 martie inclusiv a anului urmator. Se depune intotdeauna insotit de formularul 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”.
 3. Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, pentru luna precedenta / trimestrul precedent
   Se completeaza cu ajutorul programului de asistenta ANAF si se transmite prin portalul e-guvernare.ro
 4. Declaratia 224 privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta.
   Se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata, lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare pentru care s-a realizat venitul, la: organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania; sau organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice;
 5. Declaratia 300 – decont de taxa pe valoarea adaugata
   se depune lunar, trimestrial, semestrial, anual – in functie de perioada fiscala se completeaza electronic cu ajutorul programului ANAF. Conform Ordinului ANAF 2520/2010, contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, precum si sediile secundare ale acestora, au obligatia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001.
 6. Declaratia 301 – decont special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta
   Se intocmeste in doua exemplare, semnate si stampilate. Formularul se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice. Conform Ordinului ANAF 2520/2010, contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, precum si sediile secundare ale acestora, au obligatia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001.
 7. Declaratia 307 privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata
   Se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana impozabila isi are domiciliul fiscal sau in a carui evidenta aceasta se afla inregistrata ca platitor de impozite si taxe, astfel: pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care are loc transferul de active; pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care are loc transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing; pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit obligatia sau, dupa caz, dreptul de ajustare/corectie a ajustarilor/regularizare a taxei pe valoarea adaugata privind sumele rezultate ca urmare a acestor ajustari/corectii ale ajustarilor/regularizari efectuate.
 8. Declaratia 311 privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal
   se depune, la organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana impozabila isi are domiciliul fiscal sau in a carui evidenta aceasta se afla inregistrata ca platitor de impozite si taxe: pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii si/sau pentru achizitiile de bunuri si/sau de servicii pentru care persoanele impozabile sunt obligate la plata TVA, efectuate de persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul fiscal, in situatia in care exigibilitatea taxei pentru aceste operatiuni intervine in perioada in care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA; pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrarile de bunuri efectuate prin organele de executare silita de catre persoanele impozabile care se afla in situatiile prevazute la art. 11 alin. (11) si (13) din Codul fiscal, livrari efectuate dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul fiscal; pana la 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrari de bunuri/prestari de servicii, efectuate inainte de anularea inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) -e) sau g) din Codul fiscal, in situatia in care exigibilitatea taxei pentru aceste operatiuni intervine, potrivit sistemului TVA la incasare, in perioada in care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA.
 9. Declaratia 390 VIES – declaratie recapitulativa privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta
   Se depune lunar numai pentru perioadele in care ia nastere exigibilitatea taxei pentru operatiunile mentionate la art. 156 ind. 4 alin. (1), pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare acesteia. Se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie de Ministerul Finantelor Publice. Se poate depune si prin Internet. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, precum si sediile secundare ale acestora, au obligatia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro . Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001.
 10. Declaratia 394 – declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national
   se completeaza electronic cu ajutorul programului de asistenta ANAF si se depune la organul fiscal competent pana in data de 25 inclusiv a lunii urmatoare incheierii perioadei de raportare (care este perioada fiscala declarata pentru depunerea decontului de TVA prin D300).
 11. Cererea de restituire a accizelor in cazul vanzarilor la distanta – pe trimestrul precedent
   se depune la autoritatea fiscala teritoriala in raza careia isi are sediul vanzatorul care a facut livrari la distanta, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare incheierii trimestrului in care au fost platite accizele in statele membre de destinatie.
 12. Cererea de restituire a accizelor de catre importatori (pentru trimestrul precedent)
 13. Notificare privind incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare (097)
   pentru iesirea din sistem – pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale in care persoana impozabila a depasit plafonul de 2.250.000 lei
 14. Plata cotei de contributie la pensie catre CNPP pentru luna precedenta.
 15. Plata anticipata de 50% din impozitul pe venitul din activitatile agricole
  Se plateste in doua rate egale pana pe 25 octombrie respectiv pana pe 15 decembrie.
 16. Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate – art. 29621 alin. (1) lit. g)
  Se depune in 2 rate egale pana la data de 25 octombrie inclusiv si 15 decembrie inclusiv.
 17. Declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu
  Se depune pana la data de 25 inclusiv a lunii, urmatoare lunii, trimestrului sau anului celui in care s-a desfasurat activitatea. Se completeaza cu ajutorul programului afisat pe pagina de internet a ministerului mediului, se printeaza pe suport hartie, se semneaza, se stampileaza si se depune in original la sediul Administratiei Fondului pentru Mediu sau se comunica cu confirmare de primire.
 18. Calculul si plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor pentru trimestrul pentru care se calculeaza impozitul.
   Plata se face pana pe 25 ale lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul. Pana la aceasta data microintreprinderile au obligatia de a depune si declaratia de impozit pe venit prin intermediul Formularului 100.

Declaratiile 100, 112, 300, 301, 390 VIES si 394 pot fi depuse online folosind kitul de semnatura electronica achizitionat de la un furnizor acreditat de servicii de certificare.

Cel mai mare furnizor de servicii de certificare din Romania livreaza gratis kitul de semnatura electronica si ofera posibilitatea inregistrarii certificatului digital in sistemul ANAF, prin completarea documentului de confirmare, in mai putin de 3 minute.

Lasă un răspuns